Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.I22.KHCL) ngày 07/06/2018

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.I22.KHCL
Phòng : E102
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 07/06/2018