Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng web (IS207.I21.HTCL.1) ngày 21/05/2018

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng web (IS207)
Lớp : IS207.I21.HTCL.1
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 21/05/2018