Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.I21.KHCL.1) ngày 08/06/2018

CBGD : Đặng Văn Em
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.I21.KHCL.1
Phòng : C302
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 08/06/2018