Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.J11.KHTN) ngày 10/10/2018

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J11.KHTN
Phòng : E43
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 10/10/2018