Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222.J11.KHTN) ngày 25/10/2018

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222)
Lớp : CS222.J11.KHTN
Phòng : E118
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 25/10/2018