Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.J18.CLC) ngày 11/10/2018

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.J18.CLC
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 11/10/2018