Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lý thuyết mạch điện (CE121.J12.MTCL) ngày 09/11/2018

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Lý thuyết mạch điện (CE121)
Lớp : CE121.J12.MTCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 09/11/2018