Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.J12.KHCL.1) ngày 15/11/2018

CBGD : Nguyễn Thanh Hòa
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.J12.KHCL.1
Phòng : B3.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 15/11/2018