Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạng máy tính (IT005.J12.HTCL.1) ngày 13/11/2018

CBGD : Đào Thị Thu Hà
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.J12.HTCL.1
Phòng : A217
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 13/11/2018