Skip to content Skip to navigation

Ước lượng chi phí dành cho sinh viên quốc tế theo học tại OSU, năm học 2019 - 2020

Bảng ước lượng chi phí cho năm học 2019 - 2020

(*) Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ

STT

Nội dung

Chi phí ước lượng (*)

1

Học phí

28,220

2

Nơi ở

9,340

3

Sách & dụng cụ học tập

1,140

4

Chi tiêu cá nhân

4,999

5

Bảo hiểm sức khỏe

1,631

Tổng chi phí

45,330

 

Đây là tổng chi phí ước lượng cho 01 năm học, được quy định bởi Hội đồng Quản trị A & M Oklahoma và được phê chuẩn bởi các Cơ quan Giáo dục Đại học Oklahoma.

 

Link thông tin chi tiết về học phí: https://go.okstate.edu/scholarships-financial-aid/

Link thông tin về học bổng và trợ cấp xem tại: https://go.okstate.edu/scholarships-financial-aid/types-of-aid/scholarships-and-grants/international-scholarships.html