Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.N11.ANTN.1) ngày 09/12/2022

CBGD : Nguyễn Duy Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207) Lớp : NT207.N11.ANTN.1 Phòng : E32 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 3 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 6 , ngày 09/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.N11.ATCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Nguyễn Duy Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207) Lớp : NT207.N11.ATCL.1 Phòng : C301 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 2 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.N11.KHCL.1) ngày 28/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112) Lớp : CS112.N11.KHCL.1 Phòng : C318 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 28/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.N11.KHCL.1) ngày 21/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112) Lớp : CS112.N11.KHCL.1 Phòng : C318 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 4 Thứ : 4 , ngày 21/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.N11.KHCL.1) ngày 07/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112) Lớp : CS112.N11.KHCL.1 Phòng : C318 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 4 Thứ : 4 , ngày 07/12/2022

Trang