Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336.N11.HTCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Đỗ Duy Thanh Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336) Lớp : IS336.N11.HTCL.1 Phòng : E34 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.N12.PMCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Lê Thanh Trọng Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100) Lớp : SE100.N12.PMCL.1 Phòng : C106 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 7 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.N13.PMCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Lê Thanh Trọng Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100) Lớp : SE100.N13.PMCL.1 Phòng : C106 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 8 - Tiết kết thúc : 9 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.N11.PMCL.1) ngày 08/12/2022

CBGD : Lê Thanh Trọng Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100) Lớp : SE100.N11.PMCL.1 Phòng : C216 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 5 , ngày 08/12/2022

Trang