Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định (MSIS4263.L11.CTTT) ngày 06/01/2021

CBGD : Đỗ Phúc Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết định (MSIS4263) Lớp : MSIS4263.L11.CTTT Phòng : E116 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 3 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 06/01/2021

Thông báo học bù Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (CSBU007.L12.KHBC) ngày 13/01/2021

CBGD : Đỗ Phúc Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (CSBU007) Lớp : CSBU007.L12.KHBC Phòng : E116 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 4 , ngày 13/01/2021

Trang