Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M21.KHCL) ngày 06/06/2022

CBGD : Nguyễn Bích Vân Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003) Lớp : IT003.M21.KHCL Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 2 , ngày 06/06/2022

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.M22.PMCL) ngày 18/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400) Lớp : SE400.M22.PMCL Phòng : E32 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 9 Thứ : 7 , ngày 18/06/2022

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.M21.PMCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400) Lớp : SE400.M21.PMCL Phòng : E42 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 2 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 3 , ngày 14/06/2022

Trang