Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005.L11.PMCL) ngày 16/01/2021

CBGD : Nguyễn Công Hoan Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005) Lớp : SE005.L11.PMCL Phòng : C216 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 7 , ngày 16/01/2021

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005.L11.PMCL) ngày 15/01/2021

CBGD : Nguyễn Công Hoan Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005) Lớp : SE005.L11.PMCL Phòng : C210 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 6 , ngày 15/01/2021

Trang