Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335.M21.TMCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Trần Thị Dung Khoa/ Bộ môn : HTTT Môn học : An toàn và bảo mật thương mại điện tử (EC335) Lớp : EC335.M21.TMCL Phòng : C316 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 3 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 3 , ngày 14/06/2022

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.M21.MMCL.2) ngày 08/06/2022

CBGD : Phan Trung Phát Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532) Lớp : NT532.M21.MMCL.2 Phòng : C110 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 4 , ngày 08/06/2022

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Lập trình hướng đối tượng (IT002.M23.CNCL) ngày 07/06/2022

CBGD : Thái Thụy Hàn Uyển Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002) Lớp : IT002.M23.CNCL Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 3 , ngày 07/06/2022

Trang