Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105.N13.CNCL) ngày 29/11/2022

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm Khoa/ Bộ môn : KTTT Môn học : Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin (IE105) Lớp : IE105.N13.CNCL Phòng : C308 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 3 , ngày 29/11/2022

Trang