Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Lập trình hướng đối tượng (IT002.M21.KHCL) ngày 09/06/2022

CBGD : Phan Trung Hiếu Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002) Lớp : IT002.M21.KHCL Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 5 , ngày 09/06/2022

Trang