Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.N11.KHCL.1) ngày 07/12/2022

CBGD : Lương Ngọc Hoàng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410) Lớp : CS410.N11.KHCL.1 Phòng : C316 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 4 Thứ : 4 , ngày 07/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.N11.KHCL.1) ngày 04/01/2023

CBGD : Lương Ngọc Hoàng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410) Lớp : CS410.N11.KHCL.1 Phòng : C316 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 04/01/2023

Thông báo lịch học HT2 Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.N11.KHCL.1) ngày 28/12/2022

CBGD : Lương Ngọc Hoàng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410) Lớp : CS410.N11.KHCL.1 Phòng : C316 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 28/12/2022

Thông báo lịch học HT2 Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.N11.KHCL.1) ngày 21/12/2022

CBGD : Lương Ngọc Hoàng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410) Lớp : CS410.N11.KHCL.1 Phòng : C316 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 4 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 4 , ngày 21/12/2022

Trang