Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo lịch học HT2 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402.N11.CNCL.1) ngày 30/11/2022

CBGD : Lưu Thanh Sơn Khoa/ Bộ môn : KTTT Môn học : Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402) Lớp : IE402.N11.CNCL.1 Phòng : C315 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 8 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 4 , ngày 30/11/2022

Thông báo lịch học HT2 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402.N11.CNCL.1) ngày 23/12/2022

CBGD : Lưu Thanh Sơn Khoa/ Bộ môn : KTTT Môn học : Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402) Lớp : IE402.N11.CNCL.1 Phòng : C315 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 2 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 6 , ngày 23/12/2022

Trang