Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.M22.PMCL) ngày 16/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400) Lớp : SE400.M22.PMCL Phòng : E34 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 9 Thứ : 5 , ngày 16/06/2022

Thông báo học bù Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400.M21.PMCL) ngày 11/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Seminar các vấn đề hiện đại của CNPM (SE400) Lớp : SE400.M21.PMCL Phòng : E34 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 2 - Tiết kết thúc : 5 Thứ : 7 , ngày 11/06/2022

Trang