Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp học máy trong an toàn thông tin (NT522.N11.ATCL.1) ngày 28/11/2022

CBGD : Đoàn Minh Trung Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Phương pháp học máy trong an toàn thông tin (NT522) Lớp : NT522.N11.ATCL.1 Phòng : B4.08 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 2 , ngày 28/11/2022

Trang