Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.L12.MMCL) ngày 09/01/2021

CBGD : Lý Trọng Nhân Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005) Lớp : NT005.L12.MMCL Phòng : B2.18 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 7 , ngày 09/01/2021

Thông báo học bù Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005.L12.PMCL) ngày 06/01/2021

CBGD : Dương Minh Đức Khoa/ Bộ môn : CNPM Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềm (SE005) Lớp : SE005.L12.PMCL Phòng : C109 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 1 - Tiết kết thúc : 3 Thứ : 4 , ngày 06/01/2021

Trang