Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M23.KHCL) ngày 08/06/2022

CBGD : Nguyễn Bích Vân Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003) Lớp : IT003.M23.KHCL Phòng : HỌC ONLINE Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 4 , ngày 08/06/2022

Trang