Skip to content Skip to navigation

Danh mục sách

An introduction to Probability and statistics (3rd edition)
Tác giả: Vijay K. Rohatgi, A.K. Md. Ehsanes Saleh
Accounting information Systems (14th edition) GE
Tác giả: Marshall B. Romney and Paul J. Steinbart
Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công nghệ thông tin
Tác giả: Dương Tôn Đảm, Đặng Kiên Cường
Gender Issues in Learning and Working with Information Technology
Tác giả: Shirley Booth, Sara Goodman...
MIMT 2010
Tác giả: Tổng hợp
Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications
Tác giả: Petr Berka, Jan Rauch Djamel,...