Skip to content Skip to navigation

Danh mục sách

Một số vấn đề chọn lọc về toán cho công nghệ thông tin
Tác giả: Dương Tôn Đảm, Đặng Kiên Cường
Gender Issues in Learning and Working with Information Technology
Tác giả: Shirley Booth, Sara Goodman...
MIMT 2010
Tác giả: Tổng hợp
Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications
Tác giả: Petr Berka, Jan Rauch Djamel,...
Object-Oriented Systems Analysis and design using UML
Tác giả: Simon Bennett, Celesio AG, Steve...
Beginning XML
Tác giả: Joe Fawcett, Danny Ayers, Liam R. E....
Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming
Tác giả: Paul Atkinson, Robert Vieira
Professional Android Programming with Mono for Android and .NET/C#
Tác giả: Wallace B. McClure, Nathan Blevins,...
Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards
Tác giả: Marcia J. Bates (Editor)